Atatürkçü Düşüncede Milliyetçilik ve Ulusalcılık

Hulusi Şenel
Hulusi Şenel

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE

MİLLİYETÇİLİK VE ULUSALCILIK

“…Türk Ulusunun yönetimi ve korunmasında Ulusal Birlik, Ulusal Duygu, Ulusal Kültür en yüksekte göz diktiğimiz idealdir.” M.KemalAtatürk

Hulusi ŞENEL

Sevgili okuyucular,

ATATÜRK 20 Mart 1923 tarihinde Konya Türk Ocağı’nda söylediği aşağıdaki sözleri onun Milliyetçilik anlayışına ne kadar önem verdiğinin ifadesidir. “… Biz, Milliyet fikirlerini uygulamakta çok gecikmiş ve çok ihmal göstermiş bir milletiz. Bunun zararlarını çok çalışmakla gidermeye çalışmalıyız. Özellikle bizim Milletimiz, milliyetinde gaflet göstermesinin çok acı cezalarını gördü. Osmanlı İmparatorluğu içindeki çeşitli ırklar hep milli ilkelere sarılarak Milliyet İdeali’nin ve onlara yabancı bir millet olduğumuzu, sopayla içlerinden kovulunca anladık.

Gücümüzün tükendiği anda onlar bizi aşağıladılar, rezil ettiler. Anladık ki suçumuz kendimizi unutmaklığımızmış. Dünyanın bize saygı göstermesini istiyorsak önce biz, kendi benliğimizi ve Milliyetimize bu saygıyı duyarak, düşünerek uygulamalarla bütün iş ve hareketlerimizle gösterelim.

Bilelim ki, milli benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır.” Ne yazık ki günümüze baktığımızda ATATÜRK milliyetçiliğini savunmak ırkçılık olarak görülmekte ve faşistlik olarak belirtilmekte. Bunu söyleyenler Marks’ın, Lenin’in Mankurtlaştırdığı kimselerdir. Japonya Çin’e saldırdığında milliyetçi olduklarını ifade eden Çinliler Japon kuvvetlerine saldırmış ve Japon arabalarını, mallarını parçalamışlar ve Japonları kovmuşlardı.

***

O büyük Türk milliyetçi lideri Mustafa Kemal ATATÜRK İstiklal Savaşı’nın Türklerin cemaat halinden millet hayatına geçişlerini de şöyle açıklamıştı. “.. İtiraf edelim ki biz üç buçuk yıl öncesine kadar cemaat halinde yaşıyorduk. Bizi istedikleri gibi yönetiyorlardı. Dünya bizi, temsil edenlere göre tanıyordu. Üç buçuk yıldır tamamen Millet olarak yaşıyoruz.” Daha Kurtuluş Savaşı başlarken bile Batı bu savaşın bir Milliyetçilik mücadelesi, bir Milli Mücadele olduğunu biliyor ve kabul ediyordu. Örneğin Amiral Webb’in Londra’ya gönderdiği 26 Haziran 1919 tarihli mektubunda

“… Mustafa Kemal, Samsun’a gittiğinden beri Milliyetçi hareketlere girişti.” kelimelerini kullanmıştı.

Ermenilerin bağımsızlık problemleri yerinde incelemekle görevlendirilen ABD Komisyonu Başkanı General J. Harbor da 10 Ekim 1919 tarihli mektubunda da şu görüşleriyle kanıtlamıştır. “… İstanbul’dan Mardin’e kadar bütün bölgeleri gezdik. Türk Milliyetçi hareketin amacı, Türklüğün şerefini kurtarmaktır.” 1919 ile 1921 yılları arasında iki defa Türkiye’ye gelen ve ATATÜRK’le tanışan ünlü Fransız Gazeteci B. Georges-Gaulis, 1921 de Paris’te yayınlanan “La Nationalisme Turc” isimli kitabında şu sözleri dile getirir; “…Türk Milli Hareketi zafere ulaşacaktır. Çünkü yüksek bir ideale dayanmaktadır. Çünkü bu hareketi yönetenler kişisel çıkarlarını gözetmemektedirler.” Türk İstiklal Savaşı’nın getirdiği Milli Birlik bilincinin devam ettirilebilmesi için milletin bir ideale sahip olması gerekiyordu. Daha Kurtuluş Savaşı’ndan beri Mustafa Kemal ATATÜRK “Milli Ülkü”, “Milli İdeal” deyimleriyle bunu tüm açıklığıyla belirtmiştir.

Atatürk Milli Ülkü’yü, Büyük Taarruz’un yıldönümünde Dumlupınar’daki törende yaptığı ünlü konuşmasında en güzel ve en açık biçimde şöyle ifade etmiştir. “… Milletimiz bundan sonraki çalışmalarında da başarılı olabilmek için Milli Hedefi’ni bütün açıklık ve kesinliğiyle bütün vatandaşların göz ve vicdanlarında bütün parlaklığıyla belirlemiş bulunuyor. İsterseniz benim burada ‘hedef’ dediğim şeyi siz ‘Milletin İdeali’ diye adlandırınız. Fakat bu adı verirken dikkat ediniz ki, hayali bir anlama kendimizi kaptırmayalım. Efendiler! Milletimizin hedefi, yani Milli ideali, bütün dünyada tam anlamıyla uygar bir sosyal toplum olmaktır.” 4 Şubat 1935 tarihli bildiride ATATÜRK ideali, Milli Birlik, Milli Duygu ve Milli Kültür bilinci olarak belirlenmiştir. “…Türk Ulusunun yönetimi ve korunmasında Ulusal Birlik, Ulusal Duygu, Ulusal Kültür en yüksekte göz diktiğimiz idealdir.” Bunun ardından 10’uncu yıl söylevinin ünlü bölümü gelir. “…Milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, yaradılıştaki zekasını ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, Milli birlik duygusunu sürekli olarak ve her türlü araç ve önlemlerle besleyerek geliştirmek MİLLİ ÜLKÜMÜZDÜR

Üzerinde anlaşılmaya varılamayan tanımlamalardan biri de millet’tir. Türk Milleti, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün en çok önem verdiği “Milli Karakter”e sahiptir. Bu özellik üzerinde de ısrarla durmaktadır. “… Bir milletin namuslu bir varlık, saygın bir yere sahip olması için o milletin yalnız ilim ve fen alanında gelişmiş olması yetmez. Her ilmin, her şeyin üstünde bir özelliğe sahip olması gerekir ki, o da, o milletin belirli ve olumlu bir karaktere sahip olmasıdır. Böyle bir karaktere sahip olmayan kişiler ve böyle kişilerden oluşan milletler hiçbir dakika gerçek bir devlet değillerdir. Böyle milletler fesat ocağı olurlar.” Milletin gerçek olası gibi milliyette bir gerçektir. Bu nedenle de ATATÜRK milliyeti kabul etmeyen bütün teori ve ideolojilerin iflas etmiş olarak tanımlamıştır. Milliyet teorisini, millet idealini yok etmeye çalışan görüşlerin dünya üzerinde uygulanma olasılığı yoktur. Çünkü tarih, olaylar ve izlenimler, insanlar ve milletler arasında her milliyetin egemen olduğunu göstermiştir ve milliyet ilkesine karşı büyük oranda uygulama tecrübelerine karşılık yine milliyet duygusunun öldürülemediği ve yine kuvvetle yaşadığı görülmektedir.” Milliyetçilik ve milliyet hissini tarihi bir gerçek, yalanlanamaz bir olay olarak kabul eden Mustafa Kemal ATATÜRK Milliyetçilikten ne anladığını gene aşağıdaki sözleriyle ifade ediyor. “… Türk Milliyetçiliği, gelişme ve ilerleme yolunda ve uluslararası temas ve ilişkilerde, bütün çağdaş Milletlere paralel ve onlarla senkron olarak yürütülmekle beraber, Türk Sosyal Toplumunun özel karakterlerini ve başlı başına bağımsız kimliğini korumaktadır.”

E-posta: [email protected]

..........................................................................

SEVDİĞİN SÖZCÜK: Ne mutlu Türküm diyene “ M.Kemal Atatürk

- Haber Hürriyeti, Hulusi Şenel tarafından kaleme alındı
https://www.haberhurriyeti.com/makale/9238117/hulusi-senel/ataturkcu-dusuncede-milliyetcilik-ve-ulusalcilik