Tapu işlemlerinde yeni dönem


Merhaba sevgili okurlarım!..
Ve günaydın Türkiye!..
“Saatli Maarif Takvimi”niz de geldi işte.

Önce biraz gülümseyelim güne başlarken:

Adamın biri lüks bir lokantanın vitrininde şu ilanı görür. "Yemeği siz yiyin, hesabı torununuz ödesin". Fikir çok cazip gelir. Ama yine de emin olamaz, içeriye girerek bir kez daha sorar:
-“Gerçekten yediğim yemeğin parasını torunumdan mı alacaksınız?”
-“Evet.” der lokanta sahibi. Bunun üzerine patlayana kadar yiyip, aklına geleni sipariş eder adam. Tam kapıdan çıkacakken garson gelir ve hesabı uzatarak:
-"Borcunuz 250 TL.” der.
Adam şaşırarak:
-“Bu da ne demek? Hani parayı benden almıyordunuz?” diye sorar.
Garson cevap verir:
-“Evet efendim, almıyoruz. Bu zaten büyükbabanızın hesabı!..”

Şuraya bir de “Günün Sözü” bırakıyorum:

“Cehalet çok güzeldir. Çünkü cahil her şeyi bilir.” demiş #AlbertEinstein...
Çok doğru bir söz.
Her şeyi bildiğini düşünenlere yolluyorum bu sözü de.

Şuraya da "Günün Püf Noktası"nı bırakalım:

“Haşereler bahçenizi veya saksı bitkilerinizi mahvediyor mu? Bahçeniz için bir aluminyum tabağa (ya da alüminyum folyoya) salatalık dilimlerini koyup, ortada bir yere yerleştirin. Saksılarınıza ise birkaç dilimi toprağın üzerine yine alüminyum tabak veya folyo ile yerleştirin. Bütün mevsim haşerelerden kurtulacaksınız. Salatalıktaki kimyasallar alüminyum ile etkileşerek insanların algılayamadığı, ama haşereleri deli eden bir koku yayar ve onların ortadan kaybolmalarına neden olur.”
Bakalım işinize yarayacak mı?

Bir de nerede kullanacağınızı bilmediğim bir bilgi vereyim sizlere:

Ketçap “Likopen” içeriği nedeniyle, 1830’lu yıllarda ilaç olarak kullanılırmış.

“Günün Şairi” olarak 3 yıl önce bugün sonsuzluğa uğurladığımız Onur Şenli’yi seçtim. Saygıyla, sevgiyle anıyorum.

Onur Şenli, 1 Ocak 1940’ta Sakarya ilinin Ada­pa­za­rı ilçesinde dün­ya­ya gelir. Ba­ba­sı Sa­ba­hat­tin Bey, anası İsmet Hanım’dır. Ba­ba­sı­nın işi (ec­za­cı kal­fa­lı­ğı) ne­de­niy­le Çiv­ril (De­niz­li)’e gi­der­ler. Nüfus cüz­da­nı­nı Çiv­ril’den aldıkları için nü­fus­ta doğum yeri Çiv­ril ola­rak gös­te­ri­lir. İlk öğ­re­ni­mi­ni Uşak Gazi İlko­ku­lu’nda, or­ta­ öğ­re­ni­mi­ni Afyon’da, lise son sı­nı­fı Vefa Li­se­si (İstan­bul) ile Namık Kemal Li­se­si (İzmir)’nde ta­mam­lar (1957-1958). Yük­sek öğ­re­ni­mi­ne Ege Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si’nde baş­lar (1958), ancak öğ­re­ni­mi­ne altı yıl ara ver­mek zo­run­da kalır (1968-1974).

Bu dev­re­de, Ege Eksp­res Ga­ze­te­si’nde, “Genç­ler­le Baş­ba­şa” say­fa­sı­nı yö­ne­tir. 1965-1971 yıl­la­rı ara­sın­da ga­ze­te­ci­lik yapar. Tür­ki­ye İşçi Par­ti­si (TİP)’nin İzmir Genç­lik Kolu’nu kurar ve yö­ne­tir. 18 Ara­lık 1971’de Esin Hanım’la ev­le­nir. Bu ev­li­lik­ten oğul­la­rı Ozan dün­ya­ya gelir (1972). Ti­ca­re­te atı­lır, ta­vuk­çu­luk­la uğ­ra­şır, yü­rü­te­mez. Kısa bir süre Adana’da bu­lu­nur. Yeni Adana Ga­ze­te­si’nde ça­lı­şır. İzmir’e ve çocu­ğu­na karşı duy­muş ol­du­ğu özlem nede­niy­le İzmir’e döner(1974). Aynı yıl çıkan aftan ya­rar­la­nır, dör­dün­cü sı­nıf­ta bırak­mış ol­du­ğu Tıp Fa­kül­te­si’nde öğrenimi­ne devam eder. 1975 yı­lın­da Lale Hanım’la ev­le­nir. 1977’de Tıp Fakültesi’nden mezun olur; dok­tor ola­rak Van’a gider, üç yıl orada ça­lı­şır (1977-1980). As­ker­lik gö­re­vi­ni, 1980’de yedek subay ola­rak Di­yar­ba­kır 7. Kolordu’da ifa eder. Va­ta­nî gö­re­vi­ni tamam­la­dık­tan sonra Ak­hi­sar (Ma­ni­sa)’da be­le­di­ye ta­bi­bi ola­rak on yıl ça­lı­şır. Bu sıra­da ikin­ci eşi Lale Hanım’dan da ay­rı­lır (1990). 1991 yı­lın­da Ak­hi­sar’da be­le­di­ye dok­to­ru iken, İzmir TRT’de THM ses ve saz sa­nat­çı­sı ola­rak ça­lı­şan Kıy­met Unutan Hanım’la ev­le­nir. 1992’de İzmir Za­fer­te­pe Sağ­lık Ocağı’na ata­nır. Emek­li olun­ca­ya kadar bu­ra­da ça­lı­şır (2002). Emek­li­lik ya­şan­tı­sı­nı eşi Kıy­met Hanım’la İzmir’de geçirmiştir.

Onur Şenli, şiire karşı ilgi duyar. Türk Sanat Mû­si­kî’sin­den hoş­la­nır. Sos­yal yönü kuv­vet­li, hayat dolu bir in­san­dır. Ata­türk ilke ve dev­rim­le­ri­ne bağlı, de­mok­rat, lâik, ulu­sal­cı ve dev­rim­ci bir ki­şi­li­ğe sa­hip­tir. Genç­lik dev­re­sin­de içki ve si­ga­ra kul­la­nır. Ancak sağ­lık du­ru­mun­dan do­la­yı, bu alışkan­lı­ğı­nı bı­ra­kır. “Agora Mey­ha­ne­si” şiiriy­le ta­nı­nan Şenli, şiir yaz­ma­ya devam eder. Şi­ir­le­ri; “Neş­ter” (1965), “İzmir İzmir Kent Kül­tü­rü ve Sanat Der­gi­si” (1966- 2013), “Yel­ken” (1968), “Ege Sanat” (1971), “İz Der­gi­si Sa­lih­li Şiir İkindileri” (1988-2013)’nde ya­yım­la­nır.

Onur Şenli’nin şi­ir­le­ri bir ki­tap­ta top­lan­mış de­ğil­dir. Şi­ir­le­rin­den bir kısmı Avni Anıl, Yıl­maz Yük­sel, Vefik Ataç, İsmet Nedim (Sa­at­çi) ve Selda Bağ­can ta­ra­fın­dan bestelen­miş­tir. Onur Şenli, genel ola­rak şiir­le­ri­ni ser­best ve­zin­le yaz­mış­tır. Kimi şiir­le­ri dört­lük, beş­lik ve al­tı­lık­lar hâ­lin­de dü­zen­len­miş ola­rak kar­şı­mı­za çıkar.

Yıl­la­rın es­ki­te­me­di­ği “Öm­rü­mü­zün Son Saati Çal­ma­dan Gel” ve “Agora Mey­ha­ne­si” eser­le­rini de ya­za­rı Onur Şenli kanser te­da­vi­si gör­dü­ğü İzmir’deki bir has­ta­ne­de 8 Eylül 2017’de 77 ya­şın­da vefat etmiş, Bor­no­va Eski Me­zar­lık’ta defne­dil­miş­tir.

“Agora Meyhanesi” şiirinin öyküsü
Onur Şenli, Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisiyken büyük bir aşka tutulur. Hüsranla biten aşkı için bir şiir yazar. Sevdiği kıza yazdığı şiiri, dönemin modasına uyarak İngilizce bir isimle “The Night, Wine and Love” (Gece, Şarap ve Aşk) başlığıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde çıkarılan “Neşter” isimli edebiyat dergisinde yayınlanması için dergiyi hazırlayan Oktay Dikmen’e ulaştırır. Ancak Dikmen, başlığın çok uzun olması nedeniyle mizanpajda sorun yarattığını söyleyerek şiirin içinde tekrarlanan ‘Agora Meyhanesi’ni şiire başlık yapar. Dergi matbaaya baskıya gittiğinde aynı matbaada basılan Ege Ekspres Gazetesi’nde sanat yazıları yazan Şadan Gökovalı, tesadüfen şiiri görerek çok beğenir ve gazetedeki sayfasına taşır. Böylece şiir, Neşter Dergisinden önce gazetede yayımlanır. O dönemde elden ele dolaşan şiir, ülke çapında birçok şiir dergisinde yayınlanır. Yayınlandıktan sonra da kulaktan kulağa yayılıp dillere dolanır, genç kızların hatıra defterlerine girmeye, mısraları duvar yazısı olmaya başlar. Şiirinin bu kadar ünlü olmasına şaşıran Onur Şenli, uzun bir süre bir şiirin, şairini aşmış olmasına tepki duyar ve şiirini “şairini aşmış şiir” olarak niteler.
“Şimdiki aklım olsa ‘kan tüküren mesut insanlar’ gibi arabesk laflar etmezdim” diyen Şenli o dönemde şiirine duyduğu olumsuz duygudan kendisini “Agora Meyhanesi Türk edebiyatında tezat sanatının en etkili kullanıldığı şiirlerden biridir” diyen Ataol Behramoğlu’nun kurtardığını anlatır. Şiirinde geçen “kan tüküren mesut insanlar, beş yüz mumluk ampullerin karanlığı, gönlümde bütün dertlerin hora teptiği gece” dizelerinde tezat sanatını yoğun biçimde kullandığını anlatır.

Onur Şenli, 1968’in sonlarına doğru bir arkadaşından şiirinin şarkı olarak bestelendiğini, Gönül Yazar’ın bu şarkıyı plağa okuduğunu, ancak kendi isminin hiç zikredilmediğini duyar. Hemen sonra gazetelere verilen ilanda İsmet Nedim’in bestelediği parçanın sözlerinin oyuncu Suphi Kaner’e ait olduğunun yazdığını görür. Bardağı taşıran bu son olay üzerine Onur Şenli avukatları aracılığıyla hemen dava açar ve uzun süren dava sonucu müteselsil borçlu olarak Gönül Yazar, Onur Şenli’ye 66 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemek zorunda kalır.
Çok sonraları İstanbul’da bir taksi şoföründen “Agora Meyhanesi” isimli bir meyhane olduğunu duyan şair, 2006 yılında bir toplantı sırasında Aysel Gürel’den Balat’ta tarihi bir Agora Meyhanesi olduğunu, ancak kapandığını öğrenir. Merak edip hemen oraya gider. Komşulardan anahtarını bularak içeri girer ve içeri girince büyük şaşkınlık yaşar. Çünkü burası şiirinde anlattığı gibi sekiz köşeli bir meyhanedir. Bir köşede bulduğu tabelanın üzerindeyse 1890 yazmaktadır. Onur Şenli, varlığını bilmediği bir meyhaneyi yazmış olmasına çok şaşırır.
O yıllarda şarkıyı duyanlar, şarkıdaki Agora Meyhanesinin burası olduğunu düşünerek Balat’taki Agora Meyhanesi’ne akın ederler. Zamanla öylesine ünlü bir mekan olur ki bu meyhane, birçok filmin meyhane sahneleri burada çekilir. Müzeyyen Senar’ların, Zeki Müren’lerin içli sesi eşliğinde Fikret Hakan’ların, Ayhan Işık’ların , Sadri Alışıkları, Türkan Şoray’ların yanı sıra daha nice meyhane tutkunlarını ağırlar. Doktor ve şair Onur Şenli ise arkasında kitap haline gelmemiş pek çok şiir, şarkı sözü ve onurlu bir yaşam bırakarak 8 Eylül 2017 tarihinde yaşama veda eder.

Kendisini saygıyla anıyor ve anısına bu ünlü şiirini sizlerle paylaşmak istiyorum:

AGORA MEYHANESİ

Sana bu satırları
Bir sonbahar gecesinin
Felç olmuş köşesinden yazıyorum
Beş yüz mumluk ampullerin karanlığında
Saatlerdir boşalan kadehlere
Şarkılarını dolduruyorum
Tabağımdaki her zeytin tanesine
'Simsiyah Bakışların'ı koyuyorum
Ve kaldırıp kadehimi
Bu rezilcesine yaşamaların şerefine içiyorum.
Burası Agora Meyhanesi
Burada yaşar aşkların en madarası
Ve en şahanesi
Burada saçların her teline bir galon içilir
Gözlerin her rengine bir şarkı seçilir
Sen bu sekiz köşeli meyhaneyi bilmezsin
Bu sekiz köşeli meyhane seni bilir
Burası Agora Meyhanesi
Burası arzularını yitirmiş insanların dünyası...
Şimdi içimde sokak fenerlerinin yalnızlığı
Boşalan ellerimde kahreden bir hafiflik
Bu akşam umutlarımı meze yapıp içiyorsam
Elimde değil
Bu da bir nevi namuslu serserilik
Dışarda hafiften bir yağmur var
Bu gece benim gecem
Kadehlerde alaim-i semaların raks ettiği
Gönlümde bütün dertlerin hora teptiği gece bu
Camlara vuran her damlada seni hatırlıyorum
Ve sana susuzluğumu
Birazdan plaklarda şarkılar susar, kadehler boşalır
Umutlar tükenir, mezeler biter
Biraz sonra bir mavi ay doğar tepelerden
Bu sarhoş şehrin üstüne
Birazdan bu yağmur da diner
Sen bakma benim böyle delice efkarlandığıma
Mendilimdeki o kızıl lekeye de boş ver
Yarın gelir çamaşırcı kadın
Her şeyden habersiz onu da yıkar
Sen mesut ol yeter ki ben olmasam ne çıkar?
Dedim ya burası Agora Meyhanesi
Bir tek iyiliğin tüm kötülüklere meydan okuduğu yer
Burası Agora Meyhanesi
Burası kan tüküren mesut insanların dünyası...

#OnurŞenli
(İzmir/Agora, Kasım 1959)

Dün akşam internet haber sitelerinden seçtiklerimi de paylaşayım sizlerle:
 
Tapuda yeni dönem 15 Eylül’de başlıyor
Farklı il veya ülkelerde bulunan alıcı ve satıcıların bir araya gelmeden tapu işlemi yapmasına imkan sağlayan uygulama 15 Eylül’den itibaren tüm tapu müdürlüklerinde hizmete girecek.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin, alıcı ve satıcıların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışında teşkilatında bulunduğu durumlarda da yapılmasını sağlayan düzenlemenin 1 Ocak’ta yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Bu kapsamdaki tapu işlemleri için pilot uygulamanın, 17 Ocak’ta Ümraniye, Çankaya, Büyükçekmece, Kepez, Bayraklı ve Bornova tapu müdürlükleri ile Berlin temsilciliğinde başlatıldığı anımsatılan açıklamada, uygulamanın daha sonra genişletildiği bildirildi. Uygulamayla birbirinden farklı yerlerdeki vatandaşların aynı anda bir müdürlükte hazır bulunmasına gerek olmadan işlem yapmasının mümkün hale geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Böylece vatandaşlarımızın yaşadıkları yerden ayrılmadan ve günlük işlerini aksatmadan işlem yapmaları, zaman kaybının önlenmesi ile seyahat, konaklama vb. giderlerden tasarruf etmeleri sağlandı. Uygulama, pandemi sürecinde menfur hastalığın yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması bakımından da önemli bir görev üstlendi. Pandemi nedeniyle evinden hatta yaşadığı şehirden çıkamayan vatandaşlarımızın tapu devir işlemleri aksamadan gerçekleşti.”
Açıklamada, bugüne kadar 352 işlemin yapıldığı uygulamanın, 15 Eylül’den itibaren tüm tapu müdürlüklerinde hizmete gireceği aktarıldı.

 
Kronik hastaların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COVID-19 ile mücadelede Sosyal Güvenlik Kurumu Tedbirleri kapsamında, “Normalleşme Sürecinde de kronik hastalarımızın 1 Ocak itibariyle süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak” dedi. Bakan Selçuk, “Böylece kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastalarımızın yeniden reçete düzenletmelerine de gerek kalmayacak.” ifadelerini kullandı.

Kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğunun geçici olarak ortadan kaldırıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, bu sürede ilaç ve tıbbi malzeme bedelinin de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağını yineledi. Bakan Selçuk bu kapsamda, daha önce bir aylık verilen ilaçların da üç aylık olarak verilmeye devam edileceğini belirtti. Bakan Selçuk, ayrıca kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılan kişilerin, ilaç ihtiyacının karşılanmasında 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle MEDULA Sisteminde kayıtlı olan raporların geçerli olacağını hatırlattı.
Öte yandan, engelli ve yaşlı aylığı ile evde bakım yardımlarında süreli engelli raporu bulunan hastaların mevcut raporlarının da ikinci bir duyuruya kadar geçerliliği devam edecek.

 
Korona haberlerine gelince:
Zonguldak’ta 41 madenci koronavirüse yakalandı
Zonguldak'ta 4, Bartın'ın Amasra ilçesinde ise 1 müessese müdürlüğü bulunan TTK'ya ait maden ocaklarında, 7 bin 900 işçi çalışıyor.
Kurumda çalışan maden işçilerinde koronavirüs görülmesi durumunda temas ettiği işçiler de karantina altına alınıyor.
 
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, şu anda koronavirüs testi pozitif çıkan 41 maden işçisinin tedavi gördüğünü söyledi.
Filyasyon çalışması sonucu işçilerle aynı vardiyada çalışan madencilerin de evlerinde karantina altına alındığını ifade eden Yeşil, "Türkiye’de son günlerde etkisini artıran koronavirüs TTK'da da etkisini gösterdi. Şu anda kurumda çalışan 7 bin 900 madenciden 41’in de koronavirüs vaka tespit edildi. 233 işçimiz de karantinaya alındı" dedi.
 
Kastamonu Belediye Başkanı: Vaka sayılarında ciddi artış var
Kastamonu’da Covid-19 vaka sayılarında ciddi oranda artışın olduğunu vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, “Vaka sayılarımızda çok ciddi şekilde artış var. Allah rızası için sevdikleriniz için maskelerinizi takın. Önceki gün yine bir profesör arkadaşımı kaybettim. Sağlık çalışanları cansiperane şekilde bizler için fedakarlık yapıyorken bizlerde sevdiklerimiz için kurallara uyalım gereken fedakarlıkları yapalım. Ne olacak maske ve mesafe konusunda biraz daha hassas olsak. Bu durumu el birliğiyle birlikte atlatacağız. Çünkü bizlerinde bildiği bir virüs değil. Her geçen gün farklı özellikleri ortaya çıkan bir virüsten söz ediyoruz. Bu virüsten korunmanın yolu da tedbir. Ne şeytanı görelim ne besmeleyi çekelim. Tedbiri aldığımız müddetçe kendimizi korumuş olacağız. Bize gelmiyor demeyin sonuçta geliyor. Sevdiklerimizin geleceği için sağlığı için dikkat edelim” dedi.

 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
“Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak.”
 
Bugünkü test sayısı: 103925
Yeni vaka sayısı: 1703
Ağır hasta sayısı: 1118 (Dün: 1102)
Bugünkü vefat sayısı: 57 (Dün: 53) Yapılan test sayısının vaka sayısına oranı dün 1,63 iken, bugün hemen hemen aynı kalarak 1,64 olmuş. Bu oranda testlerin kimlere yapıldığı da çok önemli tabii. Ağır hasta sayımızın günlerdir sürekli artması kötü haber. Vefat sayısı da artıyor günden güne.

Yoğun bakımda yatmak maske takmaktan çok daha zor.

Lütfen “Maske, Mesafe, Hijyen” kuralını unutmayalım.


Yurdumuzda ve dünyada hangi özel günler var bugün, bir bakalım:

Uluslararası Fizyoterapistler Günü
1985 yılında alınan kararla 8 Nisan tarihinde kutlanmaya başlanan “Fizyoterapistler Günü”, 1995 yılında Türkiye Fizyoterapistler Derneği adına Prof. Dr. Hülya Kayıhan tarafından WCPT Genel Kurulu'nda yapılan öneri doğrultusunda 8 Eylül tarihinde “Uluslararası Fizyoterapistler Günü” olarak kutlanmaya başlandı.
Daha iyi şartlarda , daha insanca ücret ve anlayışla çalışabilecekleri günler görmeleri dileğiyle tüm fizyoterapistlerin gününü kutluyorum.

Manisa’nın Kurtuluş Günü:
8 Eylül 1922 tarihi Manisa’nın Türk ordusu tarafından Yunan işgalinden kurtarıldığı tarihtir. Manisa ilinin 98. kurtuluş yıldönümü kutlu olsun.

Bağımsızlık Günü (Makedonya)
8 Eylül 1991'de yapılan referandumda Makedonya vatandaşlarının yüzde 95'i "Evet" oyu kullanmış, referandum sonucunda Makedonya, eski Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmişti. Makedonya’nın bağımsızlığını kazandığı 8 Eylül günü Makedonya’da “Bağımsızlık Günü” olarak kutlanmaktadır.

Bugün tarihte neler olmuş, bir bakalım mı?

8 Eylül 1331 - Stefan Dušan kendini Sırp kralı ilan etti.
8 Eylül 1380 - Kulikovo muharebesi: Ruslar, Tatar ve Moğol ordularını yendi, ilerlemelerini durdurdu.
8 Eylül 1449 - Tumu Kalesi muharebesi: Moğollar Çin imparatorunu esir aldı.
8 Eylül 1504 - Michelangelo'nun Davut Heykeli Floransa'da açıldı.
8 Eylül 1514 - Orsha muharebesi: Litvanyalılar ve Polonyalılar Rusları yendi.
8 Eylül 1529 - Budin Kuşatması: Kanuni Sultan Süleyman Budapeşte'yi fethetti.
8 Eylül 1609 - Mimar Sedefkar Mehmet Ağa, I. Ahmed'in isteği üzerine, Sultanahmet Külliyesi'nin inşasına başladı. Külliye, 8 yıl sonra tamamlandı ve kullanıma açıldı.
8 Eylül 1664 - İngiltere Kralı'nın kardeşi York Dükü Hollanda sömürgesi olan Yeni Amsterdam'ı İngiltere'ye bağladı. Amerika'nın doğusundaki kentin adı dükün unvanından esinlenerek New York(Yeni York) oldu.
8 Eylül 1688 - Belgrad, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu önderliğindeki kuşatma sonrasında Osmanlı hakimiyetinden çıktı.
8 Eylül 1831 - IV. William Büyük Britanya kralı oldu.
8 Eylül 1862 - Osmanlı Devleti ile Büyük Avrupa devletleri arasında İstanbul Protokolü imzalandı.
8 Eylül 1886 - Johannesburg'un temeli atıldı.
8 Eylül 1888 - İngiliz futbol liginde ilk maç oynandı.
8 Eylül 1900 - Galveston, Teksas bölgesinde şiddetli kasırga: yaklaşık 8000 kişi öldü.
8 Eylül 1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan İşgali altındaki Manisa'ya girdi.
8 Eylül 1926 - Almanya'nın Milletler Cemiyeti'ne girmesine izin verildi.
8 Eylül 1930 - 3M şirketi, şeffaf yapışkan bant'ın satışına başladı.
8 Eylül 1934 - Bir yolcu gemisi, New Jersey açıklarında yandı; 135 kişi öldü.
8 Eylül 1941 - II. Dünya Savaşı: Alman Ordusu tarafından Leningrad'ın son kara bağlantısının kesilmesiyle, 872 gün sürecek olan Leningrad Kuşatması başladı.
8 Eylül 1946 - Bulgaristan'da referandum sonucu monarşi sona erdi.
8 Eylül 1951 - San Francisco Barış Antlaşması: 48 BM üyesi ve Japonya arasında resmi barış anlaşması imzalandı.
8 Eylül 1952 - Ernest Hemingway'in İhtiyar Adam ve Deniz adlı romanı basıldı.
8 Eylül 1954 - SEATO (Güney Asya Paktı) kuruldu.
8 Eylül 1968 - Balkan Atletizm Yarışmaları'nda maraton dalında İsmail Akçay birinci, Hüseyin Aktaş ikinci oldu.
8 Eylül 1974 - ABD Başkanı Gerald Ford, eski başkan Richard Nixon'u Watergate skandalı'ndaki sorumluluğundan dolayı affetti.
8 Eylül 1991 - Makedonya bağımsızlığını ilan etti.
8 Eylül 2009 - Trakya'da sel felaketi: 31 Türk vatandaşı öldü.

Bugün kimlerin doğduğuna gelince:

8 Eylül 1157 - I. Richard (Aslan Yürekli Richard), İngiliz Kralı (ö. 1199)
8 Eylül 1474 - Ludovico Ariosto, İtalyan şair (ö. 1533)
8 Eylül 1779 - IV. Mustafa, Osmanlı'nın 29. Padişahı (ö. 1808)
8 Eylül 1804 - Eduard Mörike, Alman şair (ö. 1875)
8 Eylül 1830 - Frederic Mistral, Fransız şair (ö. 1914)
8 Eylül 1841 - Antonín Dvořák, Çek, bestecisi ve keman virtüözü (ö. 1904)
8 Eylül 1873 - Alfred Jarry, Fransız oyun yazarı, romancı ve şair (ö. 1907)
8 Eylül 1881 - Refik Saydam, Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. Başbakanı (ö. 1942)
8 Eylül 1901 - Hendrik Frensch Verwoerd, Güney Afrika Başbakanı (ö. 1966)
8 Eylül 1910 - Cafer Şerif İmami, İran eski Başbakanı (ö. 1998)
8 Eylül 1923 - Resul Hamzatov, Dağıstanlı şair ve yazar (Avarca yazan yazar) (ö. 2003)
8 Eylül 1925 - Peter Sellers, İngiliz aktör ve komedyen (ö. 1980)
8 Eylül 1932 - Patsy Cline, Amerikalı şarkıcı (ö. 1963)
8 Eylül 1937 - Cüneyt Arkın, Sinema oyuncusu.
8 Eylül 1946 - Aziz Sancar, Akademisyen, biyokimyager, moleküler biyolog ve bilim insanı.(2015 Nobel Kimya Ödülü)
8 Eylül 1946 - Halil Ergün, Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.
8 Eylül 1971 - Martin Freeman, İngiliz aktör.
8 Eylül 1972 - Ioamnet Quintero, Kübalı yüksek atlamacı.
8 Eylül 1988 - Gustav Schäfer, Alman müzisyen ve Tokio Hotel'in bateristi.
8 Eylül 1989 - Avicii, İsveçli DJ ve Müzik prodüktörü (ö. 2018)

Bugün kimler ölmüş derseniz?

8 Eylül 780 - IV. Leo Hazar, Bizans İmparatoru (d. 750)
8 Eylül 1134 - I. Alfonso, Aragon ve Navarra Kralı (d. 1073)
8 Eylül 1894 - Hermann von Helmholtz, Alman fizikçi (d. 1821)
8 Eylül 1933 - I. Faysal, Irak Kralı (d. 1883)
8 Eylül 1942 - Rıza Nur, Siyasetçi, yazar ve hekim (d. 1879)
8 Eylül 1943 - Julius Fučík, Çek gazeteci (d. 1903)
8 Eylül 1949 - Richard Strauss, Alman besteci (d. 1864)
8 Eylül 1952 - William Frederick Lamb, Amerikalı mimar (d. 1883)
8 Eylül 1970 - Percy Spencer, Amerikalı mühendis (mikrodalga fırının mucidi) (d. 1894)
8 Eylül 1977 - Zero Mostel, Amerikalı oyuncu (d. 1915)
8 Eylül 1978 - Tarık Levendoğlu, Sahne tasarımcısı, tiyatro yönetmeni, tiyatro eğitmeni, çevirmen ve fresk ressamı (d. 1913)
8 Eylül 1991 - Alex North, Amerikalı müzisyen ve besteci (d. 1910)
8 Eylül 1991 - Brad Davis, Amerikalı oyuncu (d. 1949)
8 Eylül 2003 - Leni Riefenstahl, Alman film yönetmeni (d. 1902)
8 Eylül 2003 - Recep Yazıcıoğlu, Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli eski valisi. Kişiliği ve görev yaptığı bölgelerde halka olan yakınlığı nedeniyle, sıradışı fikirleri ve enerjisiyle, ayrıca bambaşka görüşleriyle Süper Vali olarak tanınmıştı. (d. 1948)
8 Eylül 2008 - Şerif Benekçi, Yazar (d. 1950)
8 Eylül 2014 - Sencer Divitçioğlu, Akademisyen (Asya tipi üretim tarzı fikirleriyle tanınan) (d. 1927)
8 Eylül 2016 - Arif Ahmet Denizolgun, 55. Türkiye Hükûmeti Ulaştırma Bakanı (d. 1955)
8 Eylül 2017 - Onur Şenli, Şair ve söz yazarı (d. 1940)

Bugün olan başka şeyler de var tabii.
Ama bunlar benim seçtiklerim.

Sevgiyle, huzurla ve ille de aşkla başlıyoruz yine sabaha.
Sağlıklı, kolay ve olabildiğince keyifli bir gün diliyorum hepinize.
Gülümsemeyi de unutmuyoruz elbette.
Merhaba Türkiye.
Merhaba Salı.
Merhaba #HaberHürriyeti okurları...

Hatice Nayır

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Hatice Nayır - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Hürriyeti Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Hürriyeti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haber Hürriyeti editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber Hürriyeti değil haberi geçen ajanstır.İZMİR MARKALARI

Şehir Markaları arasındaki yerinizi alın, fırsatı kaçırmayın

+90 (232) 246 82 46
Reklam bilgi

Anket 2019’un en başarılı belediye başkanı sizce hangisiydi?