Aliağa Belediyesi Büyük Bir Tarla Satıyor

Aliağa Belediyesi, 68.715,54 82 (m2 )'lik bir araziyi satışa çıkardı. Satışın 19.10.2023 Perşembe günü Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen toplantı salonunda yapılacağı belirtildi.

İzmir İli Aliağa Belediye Başkanlığından:
1) Mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz 1306 ada 1 parsel sayılı ağaçlandırılacak alan vasıflı taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. maddelerine göre ”Kapalı Teklif Usulü” ihale suretiyle 19.10. 2023 Perşembe günü Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen toplantı salonunda satışı yapılacaktır.

Sıra No: 1

Mahalle: Aliağa

Parsel No: 306/1

Fiili Durumu: Boş

Yüzölçümü (m2 ) : 68.715,54 82
Tahmini Bedel (TL.): 82.458.648,00-TL

Geçici Teminat (TL.) :2.473.759,44-TL 

İhale Saati:14:10

1 Aliağa 1306/1 Boş 68.715,54 82.458.648,00-TL 2.473.759,44-TL 14:10
2) İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler
a) 2886 sayılı Kanuna göre yapılacak bu ihaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi
olmak, gerekli nitelik ve yeterliğe haiz bulunmak, istenen teminat ve belgeleri vermek zorundadır.
b) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin tekliflerini aşağıdaki belgeler ile birlikte kapalı
zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. İhale katılımında aranacak belgeler şunlardır;
A-Gerçek kişiler;
1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
3-İkametgâh senedi,
4- Tebligat için adres beyanı,
5- Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
6-Taşınmazın kabulü ile ilgili Taahhütname,
7-İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen idari şartname örneği,
8-İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen özel şartname örneği,
9- Aliağa Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,
B-Tüzel kişiler;
1- Noter tasdikli imza sirküleri,
2- Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge
3-Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, noter onaylı
vekâletname, vekile ait imza beyannamesi,
4-Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
5-Tebligat için adres beyanı,
6-Taşınmazın kabulü ile ilgili Taahhütname,
7-İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen idari şartname örneği,
8-İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen özel şartname örneği.
9-Aliağa Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,
3) Satıştan dolayı tahakkuk edecek; vergi, resim harç, ilan giderleri peşin olarak tahsil
edilecek olup tapu tescil giderleri de alıcıya aittir.
4) İstekliler tekliflerini 19.10.2023 tarih ve saat 12:30’ a kadar Emlak ve İstimlak
Müdürlüğüne (Kültür Mahallesi, Lozan Caddesi, No:47, Aliağa/İZMİR) teslim edeceği gibi aynı
adrese 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi hükümlerine uygun olarak
düzenleyecekleri tekliflerini yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar iadeli taahhütlü bir mektupla
gönderebilir.
5) İhale ile ilgili diğer tüm bilgiler idari ve özel şartnamede mevcuttur.
6) İdari, özel şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz
görülebileceği gibi 5.000,00-TL. bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye
katılabilmek için ihale dokümanlarının satın alınması zorunludur.
7) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 2886 sayılı Yasa’nın 17. ve
18. maddeleri gereği ilan olunur.

08 Eki 2023 - 01:45 - Ekonomi