TÜİK Sayılarla Nisan İzmir Raporunu Yayınladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü İzmir ilini kapsayan Nisan ayı “Türkiye-İzmir Sunumu”nu paylaştı.

+59
Haber albümü için resme tıklayın

sayilarla-turkiye-izmir-nisan-2022.pdf

Yıllık nüfus artış hızı: İki sayım tarihi arasındaki dönemde her 1 000 nüfus için yıllık artan nüfustur. Yıllık nüfus artış hızı, doğal artış bağıntısı ile hesaplanmaktadır. İki sayım yılı nüfuslarının birbirine oranlanması yoluyla elde edilen rakamsal değerler, oransal değerler olup, yıllık nüfus artış hızını ifade etmemektedir.

Nüfus yoğunluğu: Bir kilometrekareye düşen nüfustur. Harita Genel Komutanlığından temin edilen 1/1 000 000 ölçekli harita baz alınarak hesaplanmıştır. Doğal göller ve baraj gölleri hariç Türkiye’nin yüzölçümü 769 604 km2’dir.

Aldığı göç: Belirli bir alana (bölge, il, ilçe, vb.) diğer alanlardan (bölge, il, ilçe, vb.) gelen göçtür.

Verdiği göç: Belirli bir alandan (bölge, il, ilçe, vb.) diğer alanlara (bölge, il, ilçe, vb.) giden göçtür.

Net göç: Belirli bir alanın (bölge, il, ilçe, vb.) aldığı göç ile verdiği göç arasındaki farktır. Belirli bir alanın aldığı göç verdiğinden fazla ise net göç pozitif, verdiği göç aldığı göçten fazla ise net göç negatiftir.

Ortalama hanehalkı büyüklüğü: Bir hanehalkını oluşturan kişilerin ortalama sayısıdır. Ortalama hanehalkı büyüklüğü= (Toplam hanehalkı nüfusu) / (Toplam hanehalkı sayısı)

Nüfus, 2019-2021

Yıllık nüfus artış hızı, 2019-2021

Nüfus yoğunluğu, 2019-2021

Ortalama hanehalkı büyüklüğü, 2021

Bir önceki yıla göre nüfusun değişimi, 2017-2021 İzmir

İllerin aldığı, verdiği ve net göç, 2021 İzmir

Göç aldığı nüfusun eğitim durumu, [6+yaş] 2020 İzmir

Göç verdiği nüfusun eğitim durumu, [6+ yaş] 2020

Okuryazar nüfus oranı, 2018-2020

Net okullaşma oranı, 2020/’21

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, 2020/’21

Derslik başına düşen öğrenci sayısı, 2020/’21

Sağlık personeli başına düşen kişi sayısı, 2019

Sağlık kurumlarında yatak başına düşen kişi sayısı, 2019

Ölüm nedeni istatistikleri, 2019

Tanım ve kavramlar

Kaba doğum hızı, 2018-2020

Bebek ölüm hızı, 2016-2019

Tanım ve kavramlar

Kaba evlenme hızı, 2018-2021

Ortalama ilk evlenme yaşı, 2018-2021

Kaba boşanma hızı, 2018-2021

Tanım ve kavramlar

Mevsim Etkisinden Arındırılmış Temel işgücü göstergeleri (15+ Yaş),

Türkiye işgücü göstergeleri, 2020-2021

İşsizlik oranı, 2020-2021

İşgücüne katılma oranı, 2020-2021

İstihdam oranı, 2020-2021

Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenler, 2020-2021

İşgücü verileri, 2021

Tanım ve kavramlar

Tüketim harcaması: Hanehalklarının tüketim amacıyla yapmış oldukları ve aşağıdaki bileşenlerden oluşan aylık

ortalama harcama değeridir:

Satın alış: Herhangi bir mal ya da hizmete belli bir ücret ödeyerek sahip olmaktır. Hanehalkının anket ayında kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere tüketim amaçlı olarak yaptıkları satın alışlar kapsanmıştır.

Kendi üretiminden tüketim: Hanelerin kendi üretimleri sonucu elde ettikleri maddeleri, ya ürettikleri gibi ya da işleyerek tüketmeleridir. Örneğin; hanehalkının kendi ürettiği sütün anket ayında yine süt olarak ya da peynir yapılarak tüketilen değeri harcama olarak kapsanmıştır.

Ayni gelirlerden tüketim: Hanede iktisaden faal olan fertlerin çalıştıkları işyerinde üretilen ya da satışa sunulan mal ve hizmetlerden hanede tüketilenler, ayni gelirlerden tüketim olarak alınmıştır. Örneğin; ücretli olarak çalışan bir ferde işyerince verilen yiyecek, giyecek vb. maddeler, servis vb. hizmetler ücretlinin elde ettiği ayni gelirden tüketim olarak; işveren ya da kendi hesabına çalışan bir ferdin de kendisine ait işyerinde ürettiği ya da sattığı mallardan hanesine tüketmek üzere getirdikleri ayni gelirden tüketim olarak değerlendirilmiştir.

Hanehalkının özel kişi veya kuruluşlara vermek üzere hediye veya yardım şeklinde satın aldığı mal veya hizmetler: Hanehalkı fertleri tarafından anket ayı süresince, özel kişi veya kuruluşlara verilmek üzere (hediye etmek veya yardımda bulunmak amacıyla) satın alınan mal ve hizmetlerin değeri kapsanmıştır.

Dayanıklı tüketim harcamaları: Hanehalkı tarafından anket ayını içine alan son bir yıl içinde otomobil, beyaz eşya, bilgisayar, televizyon, kamera, mobilya, ısıtma ve soğutma sistemi gibi dayanıklı tüketim mallarına yapılan harcamaların aylık ortalama değeri de tüketim harcaması içinde kapsanmıştır.

İzafi kira: Konuta mülkiyet şekli ev sahibi, lojman ve diğer (babasına, akrabasına vb. kişilere ait yerlerde ikamet edip hiç bir şekilde ücret ödemeden ya da çok düşük değerde kira ödeyenler) şekilde olan hanehalkının ikamet ettiği konutun kira değeri izafi kira olarak değerlendirilmiştir. İzafi kira, tüketim harcaması içinde kapsanmaktadır. İzafi kira değeri, benzer özelliklere sahip olan, aynı semtte ve yerleşim yerinde kira ile oturulan konutun kira değeri emsal alınarak hanehalkı tarafından belirlenmektedir.

Kaydedilmeyen harcamalar: Hanehalkı fertlerinin işyeri amaçlı harcamaları ile tüketim dışı ve yatırım harcamaları kapsam dışıdır.

Türlerine göre hanehalkı tüketim harcamaları, 2019

Tanım ve kavramlar

Yurt içi üretici fiyat endeksi: (Yİ-ÜFE), belirli bir referans döneminde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurt içine satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişimlerini ölçen fiyat endeksidir.

Tüketici fiyat endeksi: (TÜFE), hanehalklarının tüketimine yönelik mal ve hizmet fiyatlarının zaman içindeki değişimini ölçmektedir. 2003 temel yıllı TÜFE'nin temel amacı; piyasada tüketime konu olan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi ölçerek enflasyon oranını hesaplamaktır.Bu amaca yönelik olarak hanehalklarının, yabancı ziyaretçilerin ve kurumsal nüfusun yurtiçinde yaptığı tüm nihai parasal tüketim harcamaları dikkate alınmıştır.

Bir önceki yılın aynı ayına göre enflasyon oranları, Nisan 2021–Nisan 2022

Bir önceki aya göre fiyatı en çok artan maddeler, Nisan 2022

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi aylık değişim oranı, Şubat 2022 [2015=100]

Tanım ve kavramlar

Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), belirli bir dönemde yurt içinde üretilmiş nihai mal ve hizmetlerin toplam değerini gösterir.

GSYH; üretim, gelir ve harcama yöntemleri ile ayrı ayrı hesaplanır. Bu üç yöntem

kullanılarak elde edilen GSYH değerleri birbirine teorik olarak eşittir.

Cari fiyatlarla: GSYH hesaplamaları üç aylık ve yıllık olarak yapılmaktadır. Her dönem için piyasada geçerli fiyatlarla yapılan hesaplamalar cari fiyatlarla hesaplardır.

Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla: Cari fiyatlarla tahmin edilen gayrisafi yurt içi hasıla büyüklüğünün yıl ortası nüfus tahminine bölünmesi ile Türk Lirası olarak kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla sonucu elde edilir. Hesaplanan bu değerin ortalama dolar kuruna bölünmesi ile dolar değeriyle kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla değerine ulaşılmaktadır.

Gelişme (Büyüme) hızı: GSYH hesaplamaları sabit fiyatlara yapıldığında iki dönem arasındaki artış (veya azalış) oranı, gelişme (büyüme) veya daralma (küçülme) hızı olarak adlandırılır.

Gayrisafi yurt içi hasıla büyüme hızı, 2019-2021 [Zincirlenmiş hacim değişimi]

Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla, 2018-2021 [Türkiye]

Bölgesel gayrisafi yurt içi hasıla, 2020

Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla, 2018-2020 [Cari fiyatlarla]

Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla, 2020 [Cari fiyatlarla]

Tanım ve Kavramlar

Genel ticaret sistemine göre dış ticaret, 2018 - (Ocak-Mart) 2022

Aylara göre dış ticaret, Ekim 2021-Mart 2022

Genel ticaret sistemine göre dış ticaret, (Ocak-Mart) 2022

En çok ihracat yapılan ülkeler, 2020 - (Ocak-Mart) 2022

En çok ithalat yapılan ülkeler, 2020 - (Ocak-Mart) 2022

İhracat, 2018 - (Ocak-Mart) 2022

İthalat, 2018 - (Ocak-Mart) 2022

Tanım ve kavramlar

Yapı kullanma izin belgesi: Yapı kullanma izin belgesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 30. maddesi gereğince tamamen veya kısmen biten yapılar için belediye sınırları içinde belediyelerce, belediye sınırları dışında İl Özel İdaresi, organize sanayi bölgelerinde organize sanayi bölge müdürlükleri, serbest bölgelerde ise serbest bölge müdürlükleri tarafından verilmesi zorunlu bir belgedir.

Tamamen veya kısmen biten yapılar için yapı kullanım izin belgesi, 2018-2021 [yüzölçüm]

Yapı kullanım izin belgesi alınan daire sayısı, 2018-2021

Konut satış sayıları, 2019 - (Ocak-Mart) 2022 İzmir

Tanım ve kavramlar

Motorlu kara taşıt sayısı: "Karayolu Trafik Kanunu" gereğince trafikten tescil belgesi alma zorunluluğu olan ve tescilleri Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) bağlı, trafik tescil şube müdürlükleri veya trafik tescil büro amirliklerinde yapılan bütün müracaatları kapsamaktadır.

Trafik kazaları: Karayolu ağında hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve maddi hasarla sonuçlanan olaylardır.

Ülkemiz karayolu trafik kazalarına ait veriler, ülkemizde trafik faaliyetlerine yön verilmesi, güvenli trafik ortamının sağlanması ve trafik kuralları konusunda eksikliklerin belirlenmesi amacıyla üretilmektedir.

Motorlu kara taşıtı sayısı, 2017 - (Ocak-Mart) 2022 [Türkiye]

Motorlu kara taşıtı sayısı, 2018 - (Ocak-Mart) 2022

Trafik kazaları, 2020 İzmir

Kişi başına toplam elektrik tüketimi, 2020

Toplam tarım alanı ve ekilen alan, 2021 İzmir

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları, 2021 İzmir

Belediyelerde kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı, 2020

Kişi başı günlük temin edilen içme suyu miktarı: İçme ve kullanma şebekesi ile dağıtılmak üzere çekilen yıllık toplam su miktarı (litre olarak) şebeke ile hizmet verilen nüfusa ve 365’e bölünerek kişi başı su miktarı hesaplanmaktadır.

Tanım ve kavramlar

Turizm geliri: Yurt dışında ikamet eden vatandaş ve yabancıların ülkemizde turizm amaçlı; yeme-içme, konaklama, sağlık, ulaşım, spor, eğitim, kültür, Türk firmaları ile yapılan uluslar arası yolculuk ücretleri, cep telefonu dolaşım harcamaları, marina hizmet harcamaları, giyecek, hediyelik eşya, halı-kilim v.b. mal ve hizmetlere yapmış oldukları bireysel ve paket tur harcamalardır. (Gayrimenkul, konut için tamir-bakım harcamaları, dayanıklı tüketim malları, bağış hariç). Değerler Dolar $ olarak hesaplanmıştır.

Turizm geliri, 2017-2021 [Türkiye]

Kişi başı ortalama harcama, 2017-2021

06 May 2022 - 15:52 - Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Hürriyeti Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Hürriyeti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haber Hürriyeti editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber Hürriyeti değil haberi geçen ajanstır.


İZMİR MARKALARI

Şehir Markaları arasındaki yerinizi alın, fırsatı kaçırmayın

+90 (232) 246 82 46
Reklam bilgi


Anket 2019’un en başarılı belediye başkanı sizce hangisiydi?